Condicions d'ús

 1. Objecte de la plataforma online TOURISM DATA SYSTEM MICE.
  • 1.1 TOURISM DATA SYSTEM MICE (a partir d'aquest moment T.D.S. MICE) és una plataforma online que dota al sector MICE solucions tecnològiques que permeten l'accés interactiu i la gestió d'informació sobre nombre d’esdeveniments MICE a Catalunya, nombre d’assistents i pernoctacions, tipologia dels esdeveniments, origen dels assistents, sector econòmic i país d’origen de les empreses organitzadores, taxa d’ocupació dels espais on se celebren els esdeveniments.
   En qualsevol cas, quan ens referim en les presents CONDICIONS D'ÚS a la plataforma online T.D.S. MICE, deuen entendre's incloses i afectades pel present clausulat tots els accessos a la informació que es presenta a la plataforma.
  • 1.2 El titular de la plataforma TOURISM DATA SYSTEM MICE és la Fundació Eurecat. Es troba inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2826 i la seva seu es troba en Av. Universitat Autònoma, 23 – 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
 2. Subjectes contractuals
  • 2.1 Prestador del Servei. La plataforma online T.D.S. MICE és propietat de la Fundació Eurecat, qui es constitueix com a prestadora del servei online.
  • 2.2 Usuari de la plataforma online T.D.S. MICE Adquireix la condició d'USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE tota persona física o jurídica que sol·liciti la seva adhesió a la mateixa, sempre que compleixi amb les condicions establertes en la clàusula 3 de les presents CONDICIONS D' ÚS.
   • 2.2.1 L' USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE en cap cas té la condició de consumidor o usuari establert en l'art. 3 del Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
 3. Adhesió al TOURISM DATA SYSTEM.
  • 3.1 Condició d'usuari. Les persones físiques o jurídiques adquireixen la condició d'USUARI de la plataforma T.D.S. MICE quan compleixen tots i cadascun dels requisits disposats per la Fundació Eurecat, que són:

   El futur USUARI de la plataforma TDS MICE ha der ser un centre d’esdeveniments del sector MICE (centres de congressos i convencions, hotels, sales d’actes, restaurants, i altres espais emprats per a l’organització d’esdeveniments MICE,...) que es trobi dins de Catalunya.

  • 3.2 La Fundació Eurecat verificarà el compliment dels requisits anteriorment descrits, tenint aquesta plena potestat per a l'admissió dels futurs usuaris de la plataforma online T.D.S. MICE
  • 3.3 Procediment d'adhesió a la plataforma online T.D.S. MICE La Fundació Eurecat, titular de la plataforma online T.D.S. MICE,  atorga la condició d'USUARI mitjançant dos procediments:
   • 3.3.1 Procediment 1. USUARI derivat pel “Catalunya Convention Bureau”.

    Perquè el futur USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE s'adhereixi, la Fundació Eurecat enviarà  un correu electrònic en el qual es manifesta que l' USUARI es pot adherir a la plataforma online de forma gratuïta. En aquest correu electrònic es trobarà un botó on hi apareixerà escrit “Vull adherir-me!”, el qual haurà de ser clicat per iniciar el procés d’adhesió.

    Un cop s’hi clica, es presenta el text on es recullen les condicions legals referents a la política de privacitat i protecció de dades que hauran de ser acceptades per a la confirmació de l’adhesió.

    Finalment, un cop acceptades les condicions proposades, s’agraeix a l’adherit la seva inclusió i es mostren els detalls de les seves dades de contacte. En el mateix punt, se’l convida a revisar i, en cas necessari, modificar les dades referents al seu establiment informant d’aquesta modificació a través del correu mice@tourism-data-system.cat.

    Serà en aquest moment, complimentades les dades d' USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE, quan aquest se sotmet lliure i voluntàriament a les obligacions establertes les presents CONDICIONS D'ÚS de la plataforma online T.D.S. MICE

   • 3.3.2 Alta de l'USUARI a la plataforma online T.D.S. MICE

    Complimentades les dades de l' USUARI, una vegada finalitzat el procediment 1, la Fundació Eurecat atorga la condició d' USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE amb les obligacions i drets assenyalats a la clàusula 3.4.

    L'USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE rebrà un usuari i contrasenya per accedir a la ressenyada plataforma i tindrà accés a totes les dades del seu territori.

    L'USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE pot designar a una o a vàries persona/es que rebrà/n l'enquesta. Per a això, l'USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE haurà de comunicar aquesta situació a la Fundació Eurecat emplenant la seva fitxa i indicant els correus electrònics als quals el PRESTADOR DE SERVEIS ha de fer arribar les enquestes.

    L'USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE o bé le/s persona/s designades per rebre les enquestes rebran en el correu electrònic designat a aquest efecte un link. Mitjançant el mateix s'accedirà a la plataforma online T.D.S. MICE on es podran emplenar les mateixes

    La Fundació Eurecat envia les enquestes a l'USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE o bé la/s persona/s designades mensualment. Es recomana a l'USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE o bé la/s persona/s designades contestar les enquestes en un termini de 3 dies des de la seva recepció.

  • 3.4 Obligacions i drets que s'adquireixen amb l'admissió en la plataforma online T.D.S. MICE
   • 3.4.1 Obligacions de la Fundació Eurecat:
    • La Fundació Eurecat es compromet a enviar a l'USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE INFORMACIÓ ESTADÍSTICA, en forma de resultats agregats, sempre que l'USUARI enviï dintre del termini i en la forma escaient les MICRODADES sol·licitades en les enquestes en les condicions establertes en la clàusula 3.3. de les presents CONDICIONS D'ÚS.
    • L'USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE, atès que compleix amb l'enviament de les MICRODADES en els termes i condicions establerts en la clàusula 3.3. de les presentes CONDICIONS D'US, té dret a obtenir INFORMACIÓ ESTADÍSTICA, en forma de resultats agregats per part de la Fundació Eurecat.
    • La Fundació Eurecat es compromet a resoldre les consultes de l'USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE en el termini de temps més breu possible.
    • La Fundació Eurecat es compromet a atorgar a l'USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE la millor experiència en l'ús de les seves eines, garantint la seva confidencialitat i la de les MICRODADES que aquest faci lliurament en els termes disposats en la clàusula 5.1. de les presents CONDICIONS D'ÚS.
    • La cessió de les MICRODADES per part de l'USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE s'efectuarà en els termes i condicions recollides en la clàusula 4 de les presents CONDICIONS D'ÚS.
   • 3.4.2 Drets de la Fundació Eurecat
    • Els continguts de la plataforma online T.D.S. MICE, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de la Fundació Eurecato de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'USUARI cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.
    • La INFORMACIÓ ESTADÍSTICA, en forma de resultats agregats, és titularitat de la Fundació Eurecat o de tercers.
    • En tot cas, l'USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE és titular de les MICRODADES manifestades en les enquestes.
    • La Fundació Eurecat recull dades de participació dels USUARIS en la plataforma online T.D.S. MICE que pot cedir a tercers, d’acord a les condicions establertes a la clàusula 4 de les presents condicions d’ús.  
   • 3.4.3 Obligacions de l'USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE
    • L'USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE haurà d'abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els CONTINGUTS de la plataforma online T.D.S. MICE excepte en els casos autoritzats en la llei o amb consentiment exprés i per escrit de la Fundació Eurecat o per qui ostenti la titularitat dels drets d'explotació si escau.
    • L'USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE haurà d'abstenir-se de reproduir o copiar per a ús privat els CONTINGUTS del la plataforma online T.D.S. MICE que puguin ser considerats com a PROGRAMARI o BASE DE DADES de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a la disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l'USUARI o d'un tercer.
    • L'USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE haurà d'abstenir-se d'extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels CONTINGUTS integrants de la plataforma online T.D.S. MICE així com de les BASES DE DADES que la Fundació Eurecat posi a la disposició dels USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE
    • L'USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE haurà de complir amb les obligacions en matèria de CONFIDENCIALITAT recollides en les clàusules 5.2. de les presents CONDICIONS D'ÚS.
    • L'USUARI es compromet a utilitzar la INFORMACIÓ ESTADÍSTICA de la plataforma online T.D.S. MICE única i exclusivament per tenir coneixement de la seva posició global al mercat i per a les aplicacions corresponents en l'elaboració d'un pla de màrqueting, així com per efectuar les accions que consideri oportunes en referència al seu centre de congressos i convencions i espais destinats a esdeveniments MICE, sempre que NO contravinguin el que es disposa en la clàusula 5. de les presents CONDICIONS D'ÚS.
   • 3.4.4 Drets de l'USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE
    • L'USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE podrà efectuar consultes sobre l'ús d'aquesta en el següent correu electrònic mice@tourism-data-system.cat
    • L'USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE, atès que compleix amb l'enviament de les MICRODADES en els termes i condicions establerts en la clàusula 3.3. de les presents CONDICIONS D'ÚS, té dret a obtenir INFORMACIÓ ESTADÍSTICA, en forma de resultats agregats per part de la Fundació Eurecat.
 4. Cessió de dades en la plataforma online TOURISM DATA SYSTEM.
  • 4.1 Objecte de la cessió. Cessió de dades de l'USUARI a la plataforma T.D.S. MICE. té com a finalitat el funcionament, actualització i publicació de dades a la plataforma.
  • 4.2 L'USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE és el titular de les MICRODADES.
  • 4.3 La INFORMACIÓ ESTADÍSTICA elaborada per les eines de la plataforma online T.D.S. MICE és titularitat exclusiva de la Fundació Eurecat, a l'efecte del que es disposa en la clàusula 5.2. de les presents CONDICIONS D'ÚS.
  • 4.4 L'USUARI cedeix les MICRODADES a la Fundació Eurecat, propietària i prestadora del servei de la plataforma online TOURISM DATA SYSTEM. Una vegada emplenades les referenciades enquestes, aquestes es guarden en la base de dades. Posteriorment, les eines de la plataforma online T.D.S. MICE processen la informació obtinguda i tradueixen les mateixa en INFORMACIÓ ESTADÍSTICA, en forma de resultats agregats, útil per a l'USUARI. Dins d'aquesta INFORMACIÓ ESTADÍSTICA no apareixen les  MICRODADES aportades per l'USUARI.
  • 4.5 La “Fundació Eurecat” es compromet a utilitzar les MICRODADES cedides per l'USUARI única i exclusivament amb finalitats estadístiques.
  • 4.6 La “Fundació Eurecat” garanteix que les MICRODADES cedides per un USUARI a través de les eines de la plataforma online T.D.S. MICE no podran ser observades per un altre USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE
  • 4.7 Amb la finalitat de tenir un control i seguiment de la plataforma online TDS-MICE, Fundació Eurecat podrà comunicar el nom de les empreses adherides a l’esmentada plataforma al Convention Bureau locals dels quals siguin socis, sempre que el Convention Bureau Catalunya ho sol·liciti.
 5. Confidencialitat
  • 5.1 Les obligacions en matèria de confidencialitat de la Fundació Eurecat com a prestador del servei de la plataforma online T.D.S. MICE:
   • 5.1.1 La Fundació Eurecat ha establert els instruments i mecanismes que garanteixen la seguretat i privadesa de les MICRODADES cedides per l'USUARI. La plataforma online T.D.S. MICE utilitza algorismes per a la preservació de la confidencialitat de l'USUARI.
   • 5.1.2 La Fundació Eurecat garanteix que les MICRODADES cedides per un USUARI a través de l'eina de la plataforma online T.D.S. MICE no podran ser observades per un altre USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE
   • 5.1.3 Les dades que apareixen en el LLOC WEB https://mice.tourism-data-system.cat/ és informació agregada i global.
  • 5.2 Obligacions de l'USUARI en matèria de confidencialitat:
   • 5.2.1 La Fundació Eurecat prohibeix expressament la difusió puntual o permanent; així com la venda puntual o permanent de dades concernents a la INFORMACIÓ ESTADÍSTICA, en forma de resultats agregats, obtinguts per l'USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE
   • 5.2.2 Contravenir la clàusula precedent per part de l'USUARI es considerarà un incompliment greu de les presents CONDICIONS D'ÚS de la plataforma online T.D.S. MICE i implicarà la imposició d'una sanció (consultar clàusules penals i afegir aquí remissió a ).
 6. Vigència de les presents CONDICIONS D'ÚS de la plataforma online T.D.S. MICE
  • 6.1 Les presents CONDICIONS D'ÚS de la plataforma online T.D.S. MICE seran de compliment obligatori per la Fundació Eurecat confereix la condició d'USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE a la persona física o jurídica, tal com es recull en les clàusula 3.3. relativa a les condició d'usuari de la plataforma T.D.S. MICE; i s'entendrà vigent sempre que les parts compleixin les obligacions en el contemplades en les presents CONDICIONS D'ÚS.
  • 6.2 Les presents CONDICIONS D'ÚS de la plataforma online T.D.S. MICE poden ser objecte de modificacions unilaterals per part de Fundació Eurecat.
   És obligació de l'USUARI llegir les presents CONDICIONS D'ÚS abans d'adherir-se la plataforma online T.D.S.
   En qualsevol cas, la modificació substancial de les presents CONDICIONS D'ÚS seran notificades a l'USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE
 7. Causes d'extinció
  • 7.1 Les obligacions i els drets establerts presents CONDICIONS D'ÚS s'extingiran:
   • Per acord unànime de les parts (USUARI i la Fundació Eurecat).
   • Per decisió unilateral de l'USUARI, sempre que sigui notificada de forma expressa a la Fundació Eurecat. Aquesta notificació podrà efectuar-se enviant un correu electrònic a “mice@tourism-data-system.cat”.
   • Per incompliment de l'USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE i/o de la Fundació Eurecat de les obligacions contingudes en les presents CONDICIONS D'ÚS de la plataforma online T.D.S. MICE
   • Per qualsevol altra causa que es prevegin en les directives i reglaments europeus, així com en les lleis i reglaments estatals i/o autonòmics.
  • 7.2 En tot cas, les obligacions i els drets que neixen fruit de la titularitat de les MICRODADES lliurades per l'USUARI; així com referent a les dades concernents a la INFORMACIÓ ESTADÍSTICA, en forma de resultats agregats, seguiran regint una vegada extingida la relacions entre l'USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE i la Fundació Eurecat.
 8. Clàusula penal

  Per al supòsit d'incompliment  per part de l'USUARI de la plataforma online T.D.S. MICE de les obligacions establertes en les clàusules 3.4.4. i 5.3 de les presents condicions generals de contractació comportaran l'expulsió directa e irrevocable de l'aplicació T.D.S. MICE

 9. Jurisdicció i competència.

  Per a totes les qüestions que tinguin relació directa o indirecta amb les presents CONDICIONS D'ÚS, les parts acorden sotmetre's a la jurisdicció ordinària dels Jutjats i Tribunals de Tarragona.

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els hàbits de navegació dels usuaris, per millorar els serveis i continguts i guardar les preferències de navegació. Més informació en relació a les cookies aquí.

Descripció general de les Cookies

La web utilitza cookies, pròpies o de tercers, per analitzar els hàbits de navegació dels usuaris i millorar els continguts i serveis de la web, i per guardar les preferències de navegació de l’usuari. Algunes de les cookies instal·lades son necessàries per poder accedir a la web i no requereixen el consentiment de l’usuari.

Altres cookies son accessòries i tenen diverses finalitats, la instal·lació i requereixen el consentiment de l’usuari. L’usuari pot configurar i obtenir el detall de les cookies de la web a continuació.

Més informació a la Política de cookies.

Aquestes galetes són essencials perquè pugui moure pel lloc web i utilitzar les seves funcions. Sense aquestes galetes, els serveis que ha sol·licitat no es poden proporcionar.

Darrera revisió:: 20-03-2023